دوره اکسل معاملات


در این دوره به شما فرمولی برای محاسبه مدیریت ریسک پرتفو ، گفته می شود و ...